Yhdistys ja sen säännöt

Turun Ravinaiset ry perustettiin vuonna 1979. Vuosi 2024 on yhdistyksemme 45. toimintavuosi. Toimintamme liittyy vahvasti raviurheilun tukemiseen ja edistämiseen Turun alueella. Toiminnan perustana on Turun Metsämäen raviradan tallialueen kahvilapalveluiden ylläpito ja tästä toiminnasta saaduilla varoilla tuemme mm. Turun Ravinaisten omaa mestaruusajoa sekä palkitsemalla Turun Ravinaiset ry:n Tammaravuri, Juppi- ja Junttilähtöjen voittajia tuntuvin lisäpalkinnoin.

Järjestämme retkiä, matkoja ja muuta yhteistä virkistystoimintaa. Aktiivijäseniämme muistamme hieman edullisimmilla osallistumismaksuilla.

 

Haluatko jäseneksemme? Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä sivulla Yhteystiedot.

 

TURUN RAVINAISET RY:N SÄÄNNÖT

 

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Turun Ravinaiset ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimialue Varsinais-Suomi.

 

2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi hevosurheilua, erikoisesti raviurheilua.

 
3. Tarkoituksen toteuttaminen
 • tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmiä, luento- ja huvitilaisuuksia sekä retkeilyjä.
 • voi toimeenpanna ja avustaa ravikilpailuja.
 • voi liittyä jäseneksi hevosurheilua edistäviin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää siihen ensin luvan saatuaan arpajaisia ja myyjäisiä, sekä harjoittaa ravitsemus- ja kioskiliikettä yhdessä liikepaikassa. Yhdistys ei harjoita elinkeinoa eikä muuta ansiotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan ole pääasiallisesti taloudellista laatua. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

 

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen nainen, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä kutsua jonkun erikoisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön. Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa.

 

5. Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

 

6. Eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksen toimikunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa tai on ilmeiseksi haitaksi yhdistyksen toiminnalle. Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä yhdistyslain säätämällä tavalla, jonka jälkeen jäsen on vuoden kuluttua vapaa jäsenyydestä.

 

7. Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja seitsemän varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta voi keskuudestaan tai kutsumistaan asiantuntijoista asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valio- tai toimikuntia valmistelemaan käsiteltäviä asioita.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme jäsentä ovat läsnä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa tai äänten mennessä tasan se mielipide johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa arpa.

 

8. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9. Johtokunnan tehtävä
Johtokunnan tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, pitää jäsenluetteloa, hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, rahavaroja ja taloutta.

 

10. Talous ja tilinpito
Helmikuun 15. päivään mennessä johtokunta viimeistään jättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa saman kuukauden aikana. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

 

11. Kokoukset
Päätäntävalta on yhdistyksen kokouksella. Varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous marraskuun aikana.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus sekä tilit kuluneelta vuodelta
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 • määrätään jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 • valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat
 

12. Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii johtokunnalta.

 

13. Kokouskutsu
Kokous kutsutaan koolle kirjeitse postin välityksellä tai julkaisemalla ilmoitus yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä johtokunnan harkinnan mukaan tai sähköpostitse (lisätty yhdistyksen sääntöihin 1/2020). Kokouskutsut on lähetettävä tai julkaistava vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

 

14. Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muutos
Yhdistyksen purkamista tai näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava päätös on tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden väliaika on ainakin kuukausi, vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotukset on annettava johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Yhdistyksen varat käytetään hevosurheilun edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.


15. Muilta osin noudatetaan yhdistyksistä voimassa olevan lain määräyksiä.